Too late for practice | För sent att träna

VETA logo
Till VETA Hemsida
82 dödsolyckor
Trygga övergångsställen?

Lär av andras erfarenheter!
Sök själv mönster
i dödsolyckorna 1987 och 1988!

Förarsupport
från VETA
en ideell förening
för forskande
trafikproffs

Reviderad
16/7 1997
med varselljus

Klickbar sajt-karta

Olyckor är lika oavsiktliga som sjukdomar
De ska också förebyggas likadant:
med kunskap i stället för moralkakor!


Fotgängare påkörs vid våra övergångsställen enligt mönster som återkommer gång på gång. Tempot hos förbipasserande fordon är då högt och informationsflödet är bländande. Därigenom blir marginalerna små mot livsfarliga missförstånd.

Kunskap om dessa mönster och kostnadseffektiva motåtgärder behövs för att hjälpa både bilförare och fotgängare att undvika de vanligaste misstagen. Enbart insikten om händelsemönstren kan föda idéer om enkla och billiga åtgärder, som skulle kunna rädda åtskilliga liv. Detta illustreras här med ett antal dödsolyckor, som inträffat vid övergångsställen i Sverige.

Kunskap och åtgärder i stället för syndabockar

Visst finns det fotgängare som har blivit påkörda av medvetet hänsynslösa bilister. Men i det stora flertalet olycksbeskrivningar anar man att oavsiktliga missförstånd ligger bakom. Här finns mönster som behöver kartläggas och förebyggas med enkla praktiska åtgärder.

Liksom inom flygets och arbetarskyddets tillbudsrapportering bör man då undvika att diskutera skuldfrågor och koncentrera sig på att gemensamt söka effektiva åtgärder. Se uppslagsorden olycka, olycksutredning och trafikolycka i Nationalencyklopedin.

Inom flyget är olyckor och tillbud sällsynta. Där är det därför naturligt att satsa stora resurser på haveriutredningar med ett fåtal specialister som djupstuderar en incident åt gången. Detaljerat underlag och kvalificerade analyser krävs för att avgöra vilka bakomliggande riskfaktorer som är möjliga och särskilt angelägna att åtgärda.

Inom vägtrafiken har vi massor av olyckor. Dessutom har alla inblandade människor (trafikanterna) praktisk erfarenhet av bakomliggande förhållanden. Varför inte ta vara på detta och hjälpa kreativa personer att kläcka idéer om åtgärder mot vanliga händelsemönster? Det var motivet bakom denna websida, som kan utökas med samtliga dödsolyckor under de aktuella åren. Finansieringen är dock inte löst ännu.

Dina tips behövs!

Åtgärdsförslagen här nedan är bara exempel och flera välkomnas.

Om du vill varna för något utan att avslöja din identitet, så kan du fylla i ett formulär helt anonymt hos VETA ombudsman.

Enkla åtgärder mot missförstånd.

De kortfattade olycksbeskrivningarna nedan räcker sällan till för att med säkerhet säga att en viss åtgärd skulle ha förhindrat olyckan. Men de illustrerar ändå att vissa delar av förloppen är vanliga. En åtgärd som förefaller meningslös i det enskilda fallet kan framstå som mycket välmotiverad, när man ser hur stor andel av olyckorna som berörs.

Reflex på alla vinterskor

Många olycksförlopp tyder på att fotgängaren ofta varit helt osynlig för bilföraren. Fotgängarreflexer av olika typer kan givetvis minska risken för sådana olyckor. Men för att fungera i praktiken måste nog reflexerna finnas synliga utan att fotgängaren själv behöver göra något. Obligatoriska reflexer på alla kläder har kanske stått på önskelistan i något trafiksäkerhetsprogram. Men det skulle troligen bli som att skjuta mygg med kanon och ett oacceptabelt intrång i den personliga friheten. Rimligare förefaller det då att börja med masstillverkade ytterplagg, som används utomhus under den mörka årstiden, t.ex. skor.

Sök (med Edit Find i Netscape) på reflex om du vill hitta sådana olyckor i listan nedan.

Semafor vid obevakade övergångsställen

Många fall finns också där föraren trott att fotgängaren skulle stå kvar. Dessa skulle kanske kunna förhindras med en enkel återfjädrande 'semafor' på skyltstolpen, som fotgängaren vrider fram innan hon eller han går ut i gatan. Exempel:

Olycka NR[8708:23] Personbilsföraren uppger att kvinnan stod vid övergångsstället och han hade ögonkontakt med henne och trodde då att hon skulle vänta tills han åkt förbi. Men strax innan kliver kvinnan ut framför bilen. Han hinner bromsa något. Kollisionen är oundviklig. /Halmstad/

Sök (med Edit Find i Netscape) på semafor om du vill hitta flera sådana olyckor i listan nedan.

Varningsblink vid framsläpp på flerfilig gata

Ett annat problem är vid filkörning med köer och tät trafik. Det kan då vara mycket svårt för bilister i den snabbare filen att skilja framsläpp av fotgängare från köstopp i körfältet bredvid. Praxis eller regler om obligatorisk varningsblinker vid framsläpp skulle här kunna vara till hjälp.

Se t ex olycksnumren [8707:41], [8711:54], [8712:53] och [8802:23]. Sök (med Edit Find i Netscape) på varningsblink om du vill hitta flera sådana olyckor i listan nedan.

Varselljus bäst för fotgängare

Statistiska analyser har visat att varselljus är mycket effektivt mot fotgängarolyckor i tätort, även om många tror att det gör störst nytta mot bilkrockar på landsväg.
Om man nu vill prioritera fotgängarna vore det kanske betydligt effektivare att öka användningen av varselljus i tätort än att sänka fartgränsen till 30km/h oavsett om det finns oskyddade trafikanter i närheten eller ej.


Se själv vad som är vanligt i olycksförloppen!

Nedan redovisas beskrivningar i klartext av dödsolyckor från åren 1987 och 1988. De är ett urval från en fritextdatabas, där teckensträngen övergångs fanns med i beskrivningen.

Ursprungligen formulerades texten av Sonja Sjölinder vid Trafiksäkerhetsverket, TSV. Databasen finns nu hos mig (Lennart Strandberg) på datormedium med olika analyser av exempelvis förarutbildningen (separat websida med dödsolyckor vid privat övningskörning öppnad i september 1996), eller av betydelsen hos bromsar och däck.

Varje olycka har ett nummer (Olycka NR), som består av [år+månad : löpnummer]. Med detta nummer som referens kan flera uppgifter tas fram om varje olycka. I databasen finns registrerat veckodag, klockslag, datum, hastighetsgräns, den/de dödades ålder och kön, plats, fordon och förarålder.

Det är givetvis också möjligt att med datorns hjälp särskilja undergrupper, exempelvis ett visst åldersintervall hos de dödade personerna.

Här på websajten finns ännu ingen sådan mer avancerad sökhjälp.
Du kan ändå kolla många av dina tankar om gemensamma faktorer och mönster genom att söka med din bläddrare:

Prova också att söka på de ovannämnda åtgärdstipsen (reflex, semafor, varningsblink).


plasmalinje

1987: 43 dödsolyckor

Olycka NR[8702:35] Fotgängare skadades svårt då hon på ett övergångsställe påkördes av en buss. Kvinnan avled dagen efter olyckan. Bussföraren körde på Stora Södergatan och svängde vänster in på Västra Mårtensgatan. Båda gatorna är enkelriktade. Då han svängde runt hörnet körde han på kvinnan som befann sig mitt framför bussen. /Lund/

Olycka NR[8703:13] Fotgängare dödades då han påkördes av en personbil. Mannen gick troligen på ett övergångsställe. Han var på väg österut. Bilisten körde söderut. Denne upptäckte inte fotgängaren före kollisionen. /Malmö/ Tips: semafor

Olycka NR[8703:28] En man med spark dödades då han på ett signalreglerat övergångsställe påkördes av en från vänster kommande Volkswagenbuss. Mannen gick mot rött ljus. Bilen fördes norrut. Hastigheten var ca 45 km/tim. Sparkåkaren kom fram till trafikljusstolpen just som det slog om till rött. Han tryckte på knappen. Plötsligt började han gå över. Bilföraren bromsade och styrde undan. Mannen började då springa. I det hala väglaget gled bilen framåt och träffade mannen. /Umeå/

Olycka NR[8703:35] Fotgängare skadades svårt då han vid ett övergångsställe för gående och cyklister påkördes av en från vänster kommande personbil. Pojken avled fem dagar efter olyckan. Flera gångtrafikanter stod på vägrenens högra sida och väntade på "grön gubbe". När bilisten var framme vid övergångsstället sprang pojken rakt ut i gatan. Han sprang vid sidan om cykelbanan och var skymd av de övriga fotgängarna. Vid kollisionen slungades han upp mot bilens vindruta och tak. /Malmö/

Olycka NR[8703:36] Fotgängare skadades svårt då hon vid passerandet av en gata påkördes av en personbil. Kvinnan avled tre timmar senare. En man skadades svårt. Han fick bl a båda benen brutna. Olyckan hände i närheten av järnvägsstationen. Gatan är rak och fin. Gatubelysningen var tänd. Bilföraren har uppgivit att han körde med låg hastighet - 20-25 km/tim. Anledningen till detta var att folk kom ut från stationen. Han tittade åt höger upp mot torget. Han skulle svänga för att komma till en bankomat. Plötsligt small det till i bilen. Han observerade aldrig kvinnan och mannen före påkörningen. De kom från vänster. De gick inte på övergångsställe. Det finns 30 m från platsen. /Arvika/ Tips: reflex

Olycka NR[8706:06] En man, som satt eller låg på ett övergångsställe, dödades då han påkördes av en motorcykel. Motorcykelföraren fick inre skador men har fått lämna sjukhuset. Passageraren ådrog sig ryggskador. Olyckan hände i en korsning som är ljusreglerad. Motorcyklisten hade grönt ljus. Gatubelysningen var tänd. Hjälmar användes. Misstanke om alkoholpåverkan beträffande den omkomne. /Malmö/ Tips: reflex

Olycka NR[8706:12] Cyklist dödades då han cyklade ut på ett övergångsställe och påkördes av en från höger kommande personbil. Bilföraren har uppgivit att han körde österut mot Västerås. Det var lite trafik. Hastigheten var ca 50 km/tim. Plötsligt kom cyklisten utåkande. Allt gick så fort att han inte hann reagera. Han panikbromsade men lyckades inte förhindra en sammanstötning. /Hallstahammar/

Olycka NR[8706:52] Cyklist dödades då han från Nygatn cyklade ut på Storgatan och där påkördes av en från höger kommande personbil. Cyklisten hade väjningsplikt. Bilisten färdades österut på Storgatan. Han hade mötande trafik. Mellan två bilar kom cyklisten utåkande. Ett övergångsställe och cykelöverfart finns alldeles efter korsningen med Nygatan. /Norsjö/

Olycka NR[8706:68] Fotgängare skadades svårt då han sprang över Rv 70 och därvid påkördes av en från höger kommande personbil. Han avled tre dagar senare. Olyckan hände på ett signalreglerat övergångsställe. Den förolyckade hade röd gubbe. /Rättvik/

Olycka NR[8707:09] Fotgängare omkom då hon påkördes av en personbil. Ett sällskap med ungdomar lämnade en restaurang. Sällskapet skiljdes åt. Tre åkte med en bil på Vaksalagatan och svängde vänster in på Torkelsgatan. De övriga gick på S:t Persgatan mot Torkelsgatan. Bilföraren fick lov att köra runt eftersom man inte kan komma fram med bil på S:t Persgatan. Den förolyckade gick sist i sällskapet. Vid ett övergångsställe sneddade de över Torkelsgatan. När flickan var nästan över vände hon och hoppade ut framför kamraterna i bilen, troligen för att skoja. Hon träffades av bilens högra front. Enligt vittnesuppgifter var bilföraren chanslös. Påkörningen inträffade 23 meter före övergångsstället. Obduktionen får utvisa om flickan var alkoholpåverkad. /Uppsala/

Olycka NR[8707:41] Fotgängare skadades svårt då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Hon avled senare på eftermiddagen. Kvinnan kom från vänster. En bilist stannade i vänsterfilen för att släppa fram henne. Bilisten som kom åkande i högerfilen uppfattade inte situationen utan körde på kvinnan. Enligt bilistens uppgift var hon skymd och han såg henne inte förrän det small till i bilen. Misstanke om alkoholpåverkan. /Härnösand/ Tips: varningsblink

Olycka NR[8708:23] Personbilsföraren uppger att kvinnan stod vid övergångsstället och han hade ögonkontakt med henne och trodde då att hon skulle vänta tills han åkt förbi. Men strax innan kliver kvinnan ut framför bilen. Han hinner bromsa något. Kollisionen är oundviklig. /Halmstad/ Tips: semafor

Olycka NR[8708:36] En man som ledde sin cykel kom från en gångtunnel och hade för avsikt att korsa Ö Rundgatan söderut. Mannen gick mot rött ljus på övergångsstället. Enligt egen uppgift hade han inte uppmärksammat motorcykeln. Motorcykeln kom bakom en personbil. Den nu avlidne verkade först lindrigt skadad och fick lämna sjukhuset. Han återkom dagen efter för blodprovstagning. Även påföljande dag gjorde han ett nytt besök. Han blev sämre och fördes till Karolinska sjukhuset där han avled. /Nyköping/

Olycka NR[8708:42] Cyklist omkom då han på eller invid ett övergångsställe påkördes av en personbil. Cyklisten kom från höger. Bilföraren upptäckte honom för sent och hade ingen möjlighet att undvika en kollision. /Göteborg/

Olycka NR[8708:44] En äldre man på cykel dödades då han cyklade in i sidan på en buss. Bussen framfördes på Krylbovägen. Hastigheten var 45-50 km/tim. En cykel- och gångbana korsar vägen. När bussens front var på övergångsstället skymtade bussföraren något i ögonvrån. Det var cyklisten som kom åkande ner mot vägen och rakt inb i bussens högra sida. Den förolyckade hörde dåligt. Han hade tidigare cyklat mot en bil och anhöriga väntade att något skulle hända. /Avesta/

Olycka NR[8708:58] Fotgängare skadades svårt då han påkördes av en personbil. Han avled senare. Mannen kom från sin bostad och gick rakt ut på Västra Storgatan. Påkörningen inträffade ca 30 meter efter ett övergångsställe. Bilens vänstra front träffade mannen. Enligt polisen är man osäker på hur långt ut i gatan fotgängaren befann sig då han påkördes. /Hässleholm/

Olycka NR[8709:04] Cyklist dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en från höger kommande lastbil. Kvinnan cyklade norrut på en kombinerad gång- och cykelbana. Cykelbanan ligger på Arlövsvägens västra sida. När hon skulle passera överfarten på Hakegatan kolliderade hon med den västerut förda lastbilen. Föraren upptäckte cyklisten för sent. /Malmö/

Olycka NR[8709:20] Fotgängare skadades svårt då hon på ett övergångsställe påkördes av en buss. Hon avled två dagar senare. Bussen framfördes norrut på Agnesfridsvägen. Omedelbart norr om Derbyvägen kom kvinnan gående från höger. Hon träffades av bussen och slungades i gatan. /Malmö/

Olycka NR[8709:34] Fotgängare dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Enligt vittnesuppgifter gick kvinnan mot röd gubbe. Bilisten körde söderut på Långholmsgatan. Han låg i högerfilen. Före korsningen med Verkstadsgatan bytte han till vänsterfilen. Han passerade korsningen och på övergångsstället kom en äldre dam plötsligt utspringande. Varifrån hon kom är inte klarlagt. På gatans högra sida stod flera personer och väntade på grön gubbe. /Stockholm 3:e/

Olycka NR[8709:43] En kvinna, som ledde sin cykel, dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Det är inte klarlagt från vilket håll hon kom. Bilföraren såg henne inte före kollisionen. Det duggregnade vid olyckstillfället. /Örebro/

Olycka NR[8709:47] Cyklist dödades då han cyklade in i ett lastbilssläp. Lastbilen framfördes norrut på Hultgrensgatan mot Nibblebackevägen. Efter korsningen med Kristinelundsvägen finns ett övergångsställe för cyklister och gående. Två cyklister kom åkande från vänster. De stannade vid mittrefugen för att invänta lastbilen. Alldeles efter kom den förolyckade och passerade de två andra cyklisterna samt körde rakt in i släpet. /Köping/

Olycka NR[8709:50] Fotgängare dödades då han på ett övergångsställe påkördes av en personbil (Mazda). Mazdan framfördes österut på Amiralsgatan. På övergångsstället före korsningen med Scheelegatan-Västra Kattarpsvägen kom den gående från höger. Bilföraren körde mot rött ljus. Fotgängaren kastades upp på motorhuven och följde med ut i korsningen där Mazdan kolliderade med en taxi som från Scheelegatan gjorde en vänstersväng ut på Amiralsgatan för att fortsätta denna österut. Fotgängaren ramlade av och hamnade under taxibilen. Mazda-föraren avvek från olycksplatsen. Bilen sattes senare i brand och blev helt utbränd. Misstanke om alkoholpåverkan beträffande Mazda-föraren. Körkort saknas. /Malmö/

Olycka NR[8709:57] Fotgängare dödades då han på ett ljusreglerat övergångsställe påkördes av en mindre lastbil. Bilisten har uppgivit att han körde österut på Bällstavägen. Han hade grönt ljus. När han kom till övergångsstället dunsade det till i bilen. Han stannade omedelbart och gick ur. En äldre man låg livlös på gatan. Solen stod lågt och vindrutan var något immig efter nattens frost. Enligt ett vittne hade bilföraren grönt ljus. Fotgängaren torde då ha gått mot röd gubbe. /Stockholm 6:e/

Olycka NR[8710:21] Fotgängare dödades då hon påkördes av en mindre lastbil. Lastbilen framfördes västerut på Nygatan. Före korsningen med Kristinagatan finns ett övergångsställe. Kvinnan kom från vänster och gick strax efter övergångsstället. Föraren har uppgivit att han bländades av den lågt stående solen. /NORRKÖPING/ Tips: semafor

Olycka NR[8710:40] Fotgängare skadades svårt då han på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Mannen avled ett par timmar senare. Bilisten körde söderut på Malmvägen. Han hade tänkt svänga in till en restaurang men ångrade sig och fortsatte färden. Hastigheten var ca 50 km/tim. Plötsligt dök en person upp framför bilen. Denne var på väg över mot höger sida. Det small till och mannen flög upp på motorhuven. Bilisten observerade övergångsstället först efter olyckan. /SOLLENTUNA/ Tips: semafor

Olycka NR[8710:45] Fotgängare omkom då han på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Olyckan hände strax efter en korsning. Den gående kom från vänster. Bilföraren såg honom aldrig. Han hade uppmärksamheten riktad mot en cyklist och en bil som kom från höger på den korsande gatan. /Emmaboda/ Tips: semafor

Olycka NR[8710:48] Cyklist omkom då han på ett signalreglerat övergångsställe för gående och cyklister påkördes av en personbil. Enligt uppgift cyklade mannen mot rött ljus. Bilföraren såg cyklisten men trodde att han skulle stanna vid mittrefugen. När han fortsatte över var det för sent för bilisten att hinna stanna. /Stockholm 6:e/

Olycka NR[8710:50] Fotgängare omkom då han påkördes av en personbil. En bekant till den omkomne ådrog sig bl a ett benbrott. De två gående har gått ut i vägbanan troligen lite "hipp som happ", 15 m före ett övergångsställe. De bar inga reflexer. Bilföraren hinner inte se något utan hör bara hur det smäller till och hör skrik. Föraren kan ha brustit i uppmärksamhet. De båda påkörda personerna luktade alkohol /Avesta/ Tips: reflex

Olycka NR[8711:19] Cyklist dödades då hon på ett signalreglerat övergångsställe påkördes av en personbil. Bilisten körde söderut på Älvtomtagatan och gjorde en högersväng in på Karlslundsgatan. Karlslundsgatans högra körfält har full bredd medan det vänstra till att börja med är halvt. Bilföraren höll ut mot vänster eftersom han senare skulle göra en vänstersväng. Enligt egen uppgift bländades han av den lågt stående solen och upptäckte aldrig cyklisten som kom åkande från vänster på cykelöverfarten. Båda hade grönt ljus. /Örebro/

Olycka NR[8711:32] Fotgängare skadades svårt då hon i anslutning till ett övergångsställe påkördes av en personbil. Hon avled fyra dagar senare. Vid olyckstillfället var det tät trafik. Föraren observerade inte kvinnan förrän hon befann sig någon meter framför bilen. Hon kom från vänster och gick ett par meter bortom övergångsstället. Gatubelysningen var tänd. /Köping/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8711:35] Fotgängare dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Kvinnan kom från höger och hade nästan hunnit fram till mittrefugen då hon träffades av bilen. Gatubelysningen var tänd. /Malmö/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8711:47] Fotgängare dödades då hon på eller intill ett övergångsställe påkördes av en personbil. Kvinnan kom från höger. Sikten var dålig pga mörker, snöblandat regn och dis. Vägbanan var slaskig. /Hudiksvall/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8711:50] Fotgängare sneddade över vägbanan vid sidan om ett övergångsställe när han påkördes av en personbil. Mannen var på väg till en busshållplats. I olycksbilen färdades två minderåriga barn. Båda satt bältade i bilbarnstol. /Sundsvall/

Olycka NR[8711:54] Fotgängare dödades då han på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Det var mörker, disigt och duggregn. Bilisten körde västerut på Järnvägsgatan. Den mötande trafiken var tät. Fotgängaren kom från vänster och gick ut på övergångsstället mellan två mötande bilar. /Gislaved/ Tips: reflex; semafor; varningsblink

Olycka NR[8712:22] En 12-årig flicka skadades svårt då hon sprang ut i vägen framför en personbil. Hon avled senare på natten. Bilföraren körde norrut på Landskronavägen. På höger sida i höjd med Roteringsvägen stod två flickor vid ett övergångsställe. Han såg att de skulle vänta och låta honom passera. Ca 8-10 m norr om övergångsstället stod ytterligare en flicka. Just som han passerade de två första flickorna sprang den tredje rakt ut i vägen. Hon kastades upp på motorhuven och slog huvudet i vindrutan. /Lund/

Olycka NR[8712:23] En äldre man på spark dödades då han vid korsandet av en gata påkördes av en personbil. Mannen kom från vänster och sneddade över gatan mellan två övergångsställen. Det var mycket halt pga packad snö. Gatubelysningen var tänd. /Tierp/

Olycka NR[8712:25] Fotgängare dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Kvinnan kom från järnvägsstationen och hade nästan hunnit över gatan då hon påkördes av den från höger kommande bilen. Bilföraren upptäckte inte den gående i tid. Det var tunn is på vägbanan. /Kungälv/

Olycka NR[8712:31] Fotgängare skadades svårt då han på ett ljusreglerat övergångsställe påkördes av två personbilar. Han avled tre timmar senare under operation. Troligen kom mannen från höger och gick mot rött ljus. Båda bilisterna hade stannat för rött ljus. De stod i vänsterfilen som 4-5 bil. Bilar stod även i höger körfält. Det slog om till grönt. När den förste var på övergångsstället hörde han en duns i höger bakskärm. Bilist nr 2 hann inte uppfatta situationen utan körde på mannen när denne låg på gatan. Det var mörkt och regnigt. Gatubelysningen var tänd. /Göteborg/

Olycka NR[8712:32] Fotgängare skadades svårt då han på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Han avled fyra dagar senare. Bilisten körde i en fordonskö på E75. Det var tät mötande trafik. Hastigheten var 25-30 km/h. Vägbanan var isig. På övergångsstället efter korsningen med Regementsgatan small det till i bilen. Föraren såg aldrig den gående, som troligen kom från höger. Han bromsade och stannade efter 15 m. Den omkomne var mörkt klädd. /Östersund/ Tips: reflex

Olycka NR[8712:33] Fotgängare skadades svårt då hon på eller strax intill ett övergångsställe påkördes av en personbil. Kvinnan avled senare på kvällen. Bilföraren körde söderut på Östergatan. Han hade just passerat korsningen med Andra Avenyn när det small till i höger framskärm. Fotgängaren kom från höger. Det regnade. Gatubelysningen var tänd. /Hässleholm/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8712:40] Fotgängare dödades då hon gick ut i gatan framför en personbil. Bilisten körde norrut på Näsby-chaussén. Efter korsningen med Tegelbruksvägen-Infanterivägen kom kvinnan gående från höger. Före korsningen finns ett övergångställe. Det regnade. Gatubelysningen var tänd. /Kristianstad/ Tips: reflex

Olycka NR[8712:43] Fotgängare skadades svårt då hon på ett ljusreglerat övergångsställe påkördes av en personbil. Flickan avled dagen efter olyckan. Bilisten körde på Södra Förstadsgatan. Övergångsstället ligger efter korsningen med Carl Gustafs väg. Flickan kom från vänster och sprang över för att komma till en busshållplats. Hon sprang mot rött ljus. /Malmö/

Olycka NR[8712:53] Fotgängare dödades då han på ett ljusreglerat övergångsställe påkördes av en personbil. Mannen tryckte på knappen och fick grön gubbe. Han gick ut på övergångsstället. En lastbil stannade för rött ljus i höger körfält. En personbil kom åkande i vänster körfält och körde om lastbilen just som fotgängaren kom gående. Enligt egen uppgift körde bilisten mot grön-gult ljus men enligt vittnen var det rött. /Mölndal/ Tips: varningsblink

1988: 39 dödsolyckor

Olycka NR[8801:26] Fotgängare dödades då han på ett övergångsställe sammanstötte med en personbil. Bilföraren har uppgivit att han körde norrut på Mickelsbergsvägen. Han saktade in till 20-30 km/h då han såg en man vid mittrefugen efter korsningen med Fruängsvägen. Mannen stod helt stilla och tittade i backen. Ca 15 m före övergångsstället saktade han in ytterligare till 10-20 km/h. Mannen stod fortfarande still. Plötsligt klev han ut i körbanan. Föraren väjde höger. Mannens gång verkade "skröplig" och förvirrat hastade han över. Enligt skador på bilen verkar mannen ha stött emot vänster front, hamnat på motorhuven och rullat mot vindrutan. /Stockholm 5:e/

Olycka NR[8801:36] Fotgängare skadades svårt då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Hon avled tre dagar senare. Bilföraren körde söderut på Göteborgsvägen och svängde vänster in på Stråhles Allé. Hastigheten var låg. Han observerade inte den gående förrän det small till i bilen. Troligen kom kvinnan från höger. Vägbanan var våt. /Alingsås/ Tips: semafor

Olycka NR[8801:5] Fotgängare skadades svårt då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Hon avled senare på kvällen. Kvinnan kom från vänster och hade nästan hunnit över när hon träffades av bilen och kastades i gatan. Bilisten såg inte kvinnan före kollisionen. Gatubelysningen var tänd. /Finspång/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8801:6] Fotgängare dödades då han på ett signalreglerat övergångsställe påkördes av en lastbil. Lastbilsföraren såg mannen komma vinglande från vänster. Han väjde höger och bromsade men kunde inte förhindra påkörningen. Vittnen skall höras för att klarlägga om mannen gick mot rött ljus. Han var alkoholpåverkad. /Stockholm 3:e/

Olycka NR[8802:22] Fotgängare dödades då han på eller intill ett övergångsställe påkördes av en personbil. Mannen kom från höger. Han gick mot "röd gubbe". Det regnade. Gatubelysningen var tänd. /Stockholm 3:e/

Olycka NR[8802:23] Fotgängare dödades då hon vid passerandet av Benarbyvägen påkördes av en personbil. Bilisten körde norrut. Han fick möte med en annan bil vars förare stannade för att sedan göra en vänstersväng. Kvinnan uppfattade troligen detta som om bilisten stannade för henne och skyndade på över vägen. När hon var mitt i den norrgående körbanan träffades hon av den från höger kommande bilen. Hon gick vid sidan av ett övergångsställe. Gatubelysningen var tänd. /Mölndal/ Tips: varningsblink

Olycka NR[8802:24] Två fotgängare skadades svårt då de vid passerandet av Nygatan påkördes av en personbil. De avled senare samma dag. Makarna promenerade på en gång- och cykelväg längs med Klarälven. De kom från höger, sett i bilistens färdriktning. Det finns inget markerat övergångsställe på platsen utan endast en varningsskylt för korsande cykelväg. Bilföraren har uppgivit att han bländades av solen och inte såg fotgängarna. /Karlstad/

Olycka NR[8802:31] Fotgängare dödades då hon intill ett övergångsställe träffades av en buss, föll omkull och överkördes. Bussföraren svängde vänster in på Västra Mårtensgatan. I anslutning till korsningen finns övergångsstället. Föraren märkte aldrig att hon körde på någon. Glas från bussens vänstra blinker låg fyra meter från övergångsstället. Troligen kom kvinnan från vänster. Bussen stötte till henne så hon föll omkull. Vittnen såg sedan hur vänster framhjul gick över henne. Hon släpades med ett stycke och blev slutligen liggande 9,5 meter från övergångsstället. /Lund/

Olycka NR[8804:35] Fotgängare skadades svårt då han på eller invid ett signalreglerat övergångsställe påkördes av en personbil. Han avled ett dygn senare. På platsen är det tre körfält. Ett för bussar och två andra. Bilisten körde i vänster körfält. Fotgängaren kom från höger. Föraren upptäckte den gående när denne rörde sig mellan bilarna i höger körfält. Han hann sedan inte stanna i tid. Polisen undersöker om det var något fel på signalerna. /Stockholm 1:a/ Tips: varningsblink

Olycka NR[8805:29] Fotgängare skadades svårt då han på eller intill ett övergångsställe påkördes av en personbil. Han avled sex timmar senare på neurokirurgen i Lind. Bilisten gjorde en vänstersväng in på Hansagatan. Övergångsstället ligger 2,6 meter från den korsande gatan. Föraren observerade inte fotgängaren förrän denne låg på motorhuven. Mannen kom från höger och tog några snabba steg ut i körbanan. /Trelleborg/

Olycka NR[8805:43] Fotgängare skadades svårt då hon vid en bussterminal påkördes av en buss. Hon avled två dagar senare. Bussföraren gjorde en u-sväng och körde sedan fram mot en hållplats. Kvinnan kom från höger och sneddade över gatan strax efter ett övergångsställe. Enligt vittne verkade hon för sent ha observerat bussen. Hon försökte ta ett steg bakåt men hann inte. /Stockholm 6:e/

Olycka NR[8805:49] Cyklist dödades då hon kom under en långtradare. Lastbilsföraren körde söderut på Ringvägen. I korsningen med Industrivägen fick han rött ljus. Cyklisten åkte i samma riktning på en cykelbana. Cykelbanan upphör före korsningen. Cyklisten skulle korsa Industrivägen på ett övergångsställe och sedan köra ut på Ringvägen för att fortsätta längst denna. När lastbilsföraren fick grönt ljus svängde han först ut något till vänster för att kunna svänga höger in på Industrivägen. Han upptäckte inte att cyklisten träffades av bilen främre del och sedan kom under fordonet. /Lund/

Olycka NR[8806:53] Cyklist skadades svårt då han på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Mannen avled åtta dagar efter olyckan. Bilen framfördes västerut på Torshällavägen. Enligt ett vittne, som blev omkörd, var hastigheten mycket hög. Vittnet såg cyklisten komma åkande från vänster och tänkte att det aldrig skulle gå vägen. Cyklisten hade nästan hunnit över då han påkördes. /Eskilstuna/

Olycka NR[8807:33] Fotgängare skadades då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Hon avled tre dagar senare. Kvinnan kom från vänster och hade nästan hunnit över då hon träffades av bilen. En bil som svängde vänster in på Skolgatan kan ha skymt sikten för olycksbilisten. Bromsspåren uppmättes till 28 meter. /Arvika/

Olycka NR[8807:49] Cyklist skadades svårt då hon på en cykelöverfart påkördes av en personbil. Hon avled dagen efter olyckan. Bilisten körde på Lv 230 mot stan. Enligt polisen tyder bromsspåren (50 meter) på att hastigheten var högre än tillåtna 70 km/tim. Cyklisten kom från höger. Att inte cyklisten uppmärksammade bilen kan bero på att den befann sig i en mindre svacka när hon cyklade ut på övergångsstället och sedan dök upp plötsligt. Teknisk undersökning. /Eskilstuna/

Olycka NR[8808:40] Fotgängare dödades på övergångsställe. En lastbil stod parkerad vid vägarbete. Två kvinnor stod vid övergångsstället och gick över då det blev grön gubbe. Samtidigt tittar lastbilsföraren i backspegeln och ser ingenting. Han backar ut och blir stoppad av ett vittne först då olyckan skett. /Uppsala/

Olycka NR[8808:61] Fotgängare dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Även dottern till den omkomna träffades av bilen. Hon ådrog sig en underbensfraktur. Kvinnorna kom från vänster. Bilföraren upptäckte dem inte förrän alldeles före kollisionen. /Malmö/ Tips: semafor

Olycka NR[8809:30] Fotgängare skadades svårt då hon på ett ljusreglerat övergångsställe påkördes av en personbil. Hon avled senare samma kväll. Bilisten körde västerut på Södra Grev Rosengatan. Han åkte mot rött ljus, passerade korsningen med Skolgatan och körde på kvinnan som kom gående från vänster. /Örebro/

Olycka NR[8809:37] En 14-årig passagerare på en moped dödades och föraren skadades svårt då de kolliderade med en personbil. Pojkarna åkte på en asfalterad cykel- och gångbana i ett bostadsområde. Mopeden var trimmad. De kom med hög hastighet i ett svagt nedförslut och åkte rakt ut på Torsvägen på ett övergångsställe för gående. Mopeden träffades av bilens högra främre del och sida. Båda pojkarna kastades upp mot bilens motorhuv och tak. Ingen av dem använde hjälm. /Örnsköldsvik/

Olycka NR[8809:43] Fotgängare dödades då han gick mot röd gubbe och därvid påkördes av en från vänster kommande personbil. Mannen skyndade på ut på övergångsstället och bilföraren hade ingen chans att undvika en kollision. /Stockholm 6:e/

Olycka NR[8809:46] Fotgängare skadades svårt då han på ett ljusreglerat övergångsställe påkördes av en personbil. Bilisten körde österut på Robert Anbergs väg. Fotgängaren kom från vänster. Han hade röd gubbe. Ett vittne, som stod vid övergångsstället, ropade åt mannen att han skulle stanna men denne fortsatte över. Han påkördes mitt på vägen och drogs med ca 20 meter innan föraren fick stopp på fordonet. Mannen ådrog sig så svåra skador att han några timmar senare avled. /Södertälje/

Olycka NR[8810:37] Fotgängare dödades då hon på eller strax efter ett övergångsställe påkördes av en personbil. Kvinnan kom troligen gående från höger, sett i bilistens färdriktning. Gatubelysningen var tänd. Prydnadsträd skymmer sikten något. /Säffle/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8810:54] Fotgängare skadades svårt då han på ett övergångsställe påkördes av en buss. Han avled senare på kvällen. Bussen framförde i ett kollektivkörfält. Den gående kom från höger. Gatubelysningen var tänd. /Göteborg/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8811:04] Fotgängare skadades svårt då han sprang ut på ett övergångsställe och där påkördes av en från vänster kommande personbil. Han avled sex timmar senare. Mannen sprang ut då bilisten var 5-10 meter från övergångsstället, vilket ligger på Kristinagatan omedelbart norr om korsningen med S:t Persgatan. /Norrköping/

Olycka NR[8811:13] Fotgängare dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Kvinnan kom från vänster. Hon hade hunnit över halva vägen och steg ut från en refug. En bilist väjde medan den bakomvarande inte kunde undvika en kollision. /Trollhättan/ Tips: semafor

Olycka NR[8811:22] Cyklist fick svåra skallskador då han på en cykelöverfart påkördes av en från höger kommande personbil. Han avled senare samma dag. Mannen cyklade på en cykelbana som går parallellt med Söderåleden. Han åkte på en minicykel. Bak hade han en säck sand som vägde 30-50 kg. Han skulle korsa Söderåleden och svängde ut på övergångsstället. Bilisten såg inte mannen förrän det small till i bilen. Cyklisten kastades upp på motorhuven och över bilens tak innan han föll i vägbanan. /Kungsbacka/

Olycka NR[8811:24] Fotgängare skadades svårt då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Hon avled senare på kvällen. Kvinnan kom gående från vänster. Hon passerade mittrefugen och fortsatte över vägen. Bilisten har uppgivit att han bländades av solen och överhuvudtaget inte såg kvinnan före kollisionen. Övergångsstället ligger mellan två anslutande vägar. /Ulricehamn/ Tips: semafor

Olycka NR[8811:26] Fotgängare skadades svårt då han vid korsandet av en gata påkördes av en personbil. Mannen kom gående från vänster och gick en bit bortom ett övergångsställe. Bilföraren bländades av den lågt stående solen. Bromsspåren upprättades till 10 meter och började mitt på övergångsstället. Mannen avled dagen efter olyckan. /Köping/ Tips: semafor

Olycka NR[8811:30] Fotgängare dödades då han på ett signalreglerat övergångsställe påkördes av en buss. Mannen gick mot "röd gubbe". Han klev ut i gatan från höger, sett i bussens färdriktning. Han hade svårt att vrida på huvudet och troligen observerade han inte den annalkande bussen. Han slog huvudet i vindrutans nederkant. /Stockholm 1:a/

Olycka NR[8811:38] Fotgängare skadades svårt då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Hon avled tre timmar senare. Bilisten körde västerut på Trandaredsgatan. Övergångsstället ligger omedelbart efter korsningen med Högagärdsgatan. Kvinnan kom gående från vänster och stannade vid mittrefugen. När bilen var nära fortsatte hon över. /Borås/ Tips: semafor

Olycka NR[8811:43] Fotgängare dödades då han vid ett övergångsställe påkördes av en personbil. Bilisten körde österut på Norra Järnvägsgatan. Vid det signalreglerade övergångsstället hade han grönt ljus. Det var ingen mötande trafik och någon gående syntes inte till. När föraren kom fram till övergångsstället kom ynglingen utspringande från höger, snett framför bilen. Han träffades av bilens högra front. Obduktionen får utvisa om den omkomne var alkoholpåverkad. /Skellefteå/

Olycka NR[8811:49] Fotgängare dödades då hon skulle korsa Lv 226 och därvid påkördes av en personbil. Kvinnan kom från höger och gick en bit bortom ett övergångsställe. Signalerna vid övergångsstället visade röd gubbe. Övergångsstället ligger strax efter en korsning. Bilisten körde i vänster körfält. /Huddinge/

Olycka NR[8811:60] Fotgängare dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en lastbil. Kvinnan kom från höger. Gatubelysningen var tänd. Bilföraren observerade inte den gående i tid. Övergångsstället ligger alldeles efter korsningen med Bryggaregatan och infarten till lasarettet. /Ystad/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8811:63] Fotgängare dödades då hon på eller invid ett övergångsställe påkördes av en personbil. Kvinnan kom gående från vänster. Hon bar reflex. Gatubelysningen var tänd. Vägbanan våt. Övergångsstället ligger strax före en korsning. /Mariestad/ Tips: semafor

Olycka NR[8811:74] Fotgängare dödades då hon vid ett övergångsställe påkördes av en personbil. Kvinnan började gå över på övergångsstället på Tullportsgatan men sneddade troligen mot vänster för att komma direkt på Skarpskyttegatan. Bilisten, som kom från höger, upptäckte den gående för sent. Han bromsade och försökte väja men kunde inte undvika en kollision. På vägbanan var det tunn is. /Härnösand/

Olycka NR[8812:02] Fotgängare skadades svårt då han på ett övergångsställe påkördes av en buss. Han avled dagen efter olyckan. Ynglingen och en kamrat sprang ut på övergångsstället på kort avstånd framför bussen. De kom från höger och hade röd gubbe. Även kamraten var nära att träffas av bussen. /Gävle/

Olycka NR[8812:32] Fotgängare dödades då hon på ett övergångsställe påkördes av en personbil. Bilisten körde västerut på Lv 372. Strax efter korsningen med Klemensnäsvägen finns övergångsstället. Troligen kom kvinnan gående från höger. Bilföraren upptäckte henne inte i tid. Sikten är god. Gatubelysningen var tänd. /SKELLEFTEÅ/ Tips: reflex; semafor

Olycka NR[8812:44] Gående omkom då hon vid korsandet av ett övergångsställe blev påkörd av en personbil. Bilföraren svängde vänster ut på Lantvärnsgatan från Repslagargatan och fick då solen i ögonen. Föraren såg ej kvinnan på övergångsstället. /VÄSTERÅS/ Tips: semafor

Olycka NR[8812:45] Gående omkom då hon blev påkörd på eller vid ett övergångsställe. Kvinnan skulle korsa Tormenåsgatan. Hon var mörkt klädd. Hon gick mellan två gatljus och sikten är relativt dålig. /Jönköping/ Tips: reflex; semafor


Till Internet ur skriften "Trygga Övergångsställen" VETA Prolog 941015
©1996 Lennart Strandberg

© Arbetet bakom denna websida är ännu ofinansierat och skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är därför förbjuden tills vidare.


Åter till denna websidas överdel

URL= http://www.veta.se/overgang.htm
Besök sedan 21/6 1996.


Websajten www.veta.se besökt ggr sedan 30/4 1996
VETA Web-guide Imagemap